Safe-sound go

Travel and material service design during isolation.

Check complete project here.

Desis-Meeting-posters-Jiangnan-University-1

Jiangnan DESIS Lab
Authors: Gao Letian, Yan Yan, Deng Zhijun, Wang Zhiwei
Tutor: Qian Xiaobo
Co-tutors: Xiao Dongjuan, Zhong Fang (Tsinghua University), Zhang Jun (Hunan University)
Institution: Jiangnan University
Country: China